Авторитаризм церковний

(від лат. auctoritas – влада, вплив) – ієрархічна форма церковного управління, заснована на суворій підлеглості нижчого духовенства вищому, мирян – кліру. В тій чи іншій мірі А.ц. властивий усім церквам, але особливо яскраво виявляється у католицькій, православній, англіканській та деяких ін. Філоненко Микола

Автохтонні культи

(від грецьк. autochton – корінний, місцевий) – прадавні реліг. культи корінного населення певного краю. А.к. є тотемістич., фетишист., аніміст. віруваннями включають в себе систему ініціацій, культ предків, політеїстич. вірування тощо. В процесі соц.-економічного й культурного розвитку, ускладнення реліг. вірувань А.к., як правило, асимілювалися світовими релігіями або перетворювалися на синкретизовані реліг. модифікації. В деяких країнах Африки, […]

Агіасма

(досл. “освячена”) – церковно-християнська назва води, що освячується напередодні свята православних та греко-католиків Богоявлення (Хрещення) Господнього – 6 (19) січня. Боруцький Степан

Агіографія

(від грецьк. hagios – святий і grapho – пишу) – різновид церковної літератури, життєписи (житія) святих. Вони поширені майже у всіх релігіях. Зокрема, християнська А. при складанні житій святих широко використовувала античну міфологію, біблійні оповіді, народні перекази. У вітчизняному православ’ї всі житія зведені у збірники трьох типів: “Четьї-Мінеї” (найбільший), “Прологи” (короткі житія), “Патерики”. В давньоруській […]

Агнець

ягня, первісток в отарі, що використовувався у різних народів для жертвопринесення. Поширений у християнському вжитку вираз “агнець божий” символізує євангельського Ісуса Христа, який своєю жертвенною смертю на хресті спокутував гріхи людей. Уявлення про А. сягає давніх тотемістичних уявлень, що утверджували віру в кровну спорідненість людини і тварин і своєрідно відбилися в сказаннях про Христа. В […]

Агні-йога

вчення про першооснови та принципи буття, будову макро-і мікрокосмосу, а також про цілі і завдання людства в процесі творчої еволюції Всесвіту, Вчення визнає Раму, Крішну, Мойсея, Орфея, Будду, Піфагора, Платона, Христа як Великих посвячених, покликаних повідомити людству ті знання, до рівня розуміння яких воно піднялось. Вважається, що Ж.е. – це найновіший Заповіт людству. Згідно Вчення, […]

Аграрні культи

сукупність реліг.-магічних вірувань та обрядів, пов’язаних із землеробством й зорієнтованих на забезпечення і збереження врожаю шляхом звертання за допомогою до духів і богів. Зародки А.к. у формі аграрної магії були притаманні найбільш давнім землеробським народам, у яких домінувала імітативна (наслідувальна) магія. Найдавніший з комплексів А.к. – матріархатський – характеризує жіночий склад божеств, відсутність верстви жерців. […]

Адам

(староєвр., досл. – “земля”) – за Біблією, перша людина, створена Богом із пороху земного за своїм образом і подобою на 6-й день творіння. Образ А. як першої людини перейшов до ісламу на сторінки його свящ. книги Коран. Колодний Анатолій

Адаміти

загальна назва релігійних сект, що виникли у 2 ст. у Півн. Африці. Члени сект, декларуючи збереження цнотливості перших людей, відвідували церковні відправи голими. Пізніше А. заперечували християнський аскетизм, проповідуючи божественність природних почуттів. Мали великий вплив під час гусит. воєн на ліве крило чеських гуситів-таборитів. Секта існувала фактично до 19 ст. Бичко Богдан, Чухим Наталія

Адвентизм

(від лат. adventus – пришестя) – течія пізнього протестантизму, яка виникла в 30-х 19 ст. у США. Його засновник У.Міллер пророкував друге пришестя Ісуса Христа між 1843 та 1844. Попри провал пророкування вчення про близьке друге пришестя посідає особл. місце у догматиці А., яка вперше була кодифікована 1845 на з’їзді в Олбані (США). Вважається, що […]

Адвентисти-реформісти

прибічники т.з. “руху реформи” в адвентизмі, який виник як результат суперечок серед європейських адвентистів у зв`язку із ставленням до військового обов`язку з початком першої світової війни. В 1926 на з`їзді в Готі (Німеччина) була створена організація А.-р., яка на поч. 80-х нараховувала близько 10 тис. членів. В Україні А.-р. набула розповсюдження в 20-х рр. Перебували […]

Show Buttons
Hide Buttons
Translate »