Докази буття Бога

сукупність аргументів, за допомогою яких теологи і філософи прагнуть довести наявність Бога. Космологічний аргумент конструюється ними на основі визнання того, що все існуюче обов”язково має свою причину, а відтак повинна існувати й першопричина всього світу і нею є Бог. Телеологічна доказовість подає Бога за архітектора тієї досконалості і доцільності, яка існує в природі. Моральний доказ […]

Докети

(від грецьк. dokeo – здаватися) – ранньохрист. гностич. секта (2-3 ст.). Д. обстоювали неможливість втілення Христа в земну людину Ісуса й вважали уявним його тілесне існування на Землі, а особливо його смерть. Визнаючи Христа лише космічним божеством, Д. тим самим руйнували єванегельські уявлення про Боголюдину. Докетизм знайшов своє відображення у вченні Йосипа Флавія і Філона […]