Релігієзнавство

галузь гуманітарної науки, об’єктом вивчення якої є такий особистністний стан людини, який можна назвати станом самовизначення її в світі, здобуття самої себе на основі віднайдення в собі того, що єднає її з трансцендентним. Але в своєму функціонуванні релігія виходить за межі свого індивідуального буття, піддається доктринальній і обрядово-культовій (символічній) інтерпретації, входить в різні сфери людської […]

Релігієзнавство і теологія

дві відмінні форми осягнення феномену релігії. Р. і в академічній, і в богословській своїй формі на відміну від Т. не визнає усталеності знань, елемент віри присутній в ньому як принцип, а не інструмент пізнання. Всі положення Р. мають одержати обов”язково емпіричне підтвердження, теоретичну обгрунтованість. Т. замикається сферою Св. Письма. Вона не виходить за межі слова […]

Релігієзнавство порівняльне (компоративне)

одне з дисциплінарних утворень академічного релігієзнавтсва, метою якого є з’ясування особливостей різних релігійних комплексів на основі співставлення їх віроповчальних принципів, обрядових дійств, функціонування. Матеріал свій Р.п. запозичує з історії релігій, історії культури, етнографії, антропології, мовознавства, соціології тощо. Назву дисципліни “Р.п.” вперше вжив Макс Мюллер 1867. Ще чітко не визначена однозначність поглядів вчених на мету і […]

Релігієзнавчі періодичні видання

світські та богословські збірники, серіальні видання, присвячені проблемам релігієзнавства. В Україні виходять щомісячні журнали – “Людина і світ”, “Православний вісник”, “Свет Евангелия”, “Вера и жизнь”, які друкують статті з релігієзнавства, розповідають про релігії світу та України, аналізують процеси сакрального відродження, досліджують Біблію. В інших країнах виходить багато світських Р.п.в., присвячених проблемам історії та теорії релігії, […]

Релігієзнавча освіта

система освітянської роботи, метою якої є озброєння особи всією сумою знань, яку має релігієзнавство про природу, сутність, функціональність, історію та географію релігії. На відміну від релігійної освіти релігієзнавча є світоглядно плюральною, оскільки знайомить своїх реципієнтів з різними поглядами на релігію, конфесійно незаангажованою, оскільки без будь-яких симпатій чи антипатій розкриває сутність віровчення, особливості культу, характер історії […]

Релігієзнавче виховання

організований процес виховного впливу, зорієнтований на виховання в реципієнта науково обгрунтованих поглядів на природу і сутність релігії, її історію, конфесійну диференційованість. Р.в. покликане також формувати світоглядну і конфесійну толерантність, дати знання принципів свободи сумління, виробити установку на пізнання дійсної суті релігійного феномену, його функціональності, свідоме,а не упереджено зорієнтоване користання своїми світоглядними переконаннями у своїх стосунках […]

Релігійність

одне з важливих понять соціології релігії, що характеризує якісну і кількісну визначеність (ступінь, рівень, характер) суб’єктивного засвоєння реліг. ідей, цінностей, норм та їхній вплив на поведінку, життєдіяльність віруючих, реліг. спільноти. Р. можна розглядати як ціннісно-життєву орієнтацію, суб’єктивну якість свідомсті індивіда, його внутрішню здатність до реалізації реліг. установок. Р. – це операційно інтерпретоване поняття, його сутність […]

Релігійність в Україні

кількісна та якісна характеристика рел.-церк. життя в Україні, що визначається наявністю багатьох конфесій, належністю до них значної частини населення, складними процесами в рел. середовищі. Понад три чверті рел. громад в Україні – це парафії двох основних дух.-рел. традицій в христ-ві – східної (православ’я) та західної (греко-католицизм). Найвпливовішою складовою рел. життя є укр. православ’я. Динамічно розвиваються […]

Релігійна група

один з видів реліг. організацій (див. Релігійних організацій типи). Цим терміном позначається різноманіття реліг. спільнот (як правило, малочисельних). Р.г. може бути об’єднанням віруючих для здійснення культових дій, спільного задоволення релігійних потреб; сукупністю віруючих у середині реліг. спільноти (громади, секти), об’єднаних певним релігійним інтересом (проведення місіонерської, доброчиннї діяльності, виховання і релігійна освіта дітей, молодіжні, жіночі групи), […]