Свобода в релігії

поняття, що відображає межі (міру) свободу, яку допускає будь-яке віросповідання, церква, реліг. громада для своїх адептів у справі тлумачення основних положень реліг. вчення. С. в р. постає як свобода думки віруючих щодо змісту реліг. догм, реліг. ціностей, норм, установок. С. в р. – це один з аспектів свободи совісті. Реалізація принципу С. в р. на […]

Свобода вибору

та здатність і привілеї, які Бог надав людям, щоб вони мали можливість вільного вибору між добром і злом. С.в. не є абсолютною і анархічною. Її обсяг зумовлений тим, як ми користуємося нею. Людина може невимушено вирішувати те, який саме вибір зробити, але вона не має свободи у виборі наслідків. Будь-який гріх – чи то в […]

Свобода волі

один з видів свободи взагалі; постає як внутрішня здатність особистості до вільного, усвідомленого вибору, самовизначення в духовній сфері свого буття і відповідальної самореалізації. Саме в площині вибору духовних орієнтирів життєдіяльності людини С.в. є важливим і необхідним фактором розв’язання визначаючої суперечності (вибір між двома чи більше альтернативами) в процесі самовизнання, самореалізації, є їх спонукальним моментом, усуненням […]

Свобода релігії

поняття, яке характеризує правові, суспільно-політичні, економічні можливості та гарантії для вільного реліг. самовизначення та самореалізації особистості, незалежного функціонування реліг. організацій та їхніх інститутів. С.р. – один з основних структурних компонентів свободи совісті. С.р. розкриває свою сутність через поняття “свобода віросповідань” і “свобода церкви”. Свобода віросповідань – постає як гарантоване законом право індивіда вільно, без зовнішнього […]

Свобода совісті

одна з фундаментальних, загальнолюдських цінностей, важлива філософська, правова, релігієзнавча категорія. В філософ. контексті С.с. – це особлива якісна визначенність людського буття, яка відображає внутрішню здатність суверенного суб’єкта до вільного, не детермінованого зовнішніми силовими чинниками самовизначення в духовній сфері, а також можливість його творчої та відповідальної самореалізації на основі ціннісно орієнтованого вибору. Поняття С.с. історично, в […]