Наша команда

Нині організаційну структуру Відділення становлять два відділи: філософії релігії й історії релігії і практичного релігієзнавства. У Відділенні працюють 15 наукових співробітники, з яких 8 – доктори і 7 – кандидати наук. Окрім участі у виконанні визначених Президією НАН України наукових тем, у Відділенні створені умови для реалізації особистих наукових уподобань співробітників.

Анатолій Колодний
Сфера наукових інтересів: релігія в її функціональності та свободі буття; історіософія, конфесіологія та етнологія релігії; зміст, структура та історія релігієзнавства; феномен атеїзму; проблеми державно-конфесійних відносин.
Наукові здобутки: більше тисячі різного змісту, формату і обсягу публікації. Особисто здійснює наукову редакцію усіх колективних монографій, збірників і часописів Відділення, всіх захищених у Спецраді дисертації, контролює якість виконаних і планованих наукових тем. Щороку бере участь в роботі 10-12 конференцій, регулярно виїздить для участі в релігієзнавчих заходах міжнародних асоціацій. Тривалий час працював у Київському національно університеті імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянській академії та в інших вузах України. Відмовившись останніми роками від педагогічної діяльності, займається науково-організаційними проектами: завершив видання десятитомника з “Історії релігії в Україні”, працює над трьохтомною “Українською релігієзнавчою енциклопедією”, “Атласом релігійного життя України”.
Петро Яроцький
Сфера наукових інтересів: історія релігії й Церкви в Україні, соціальне вчення католицизму, православно-католицькі відносини, сучасний стан релігії і релігійності в Україні, проблеми міжрелігійного діалогу.
Наукові здобутки: спеціалізується на дослідженні католицизму і протестантизму, їхньої історії й сьогодення. Саме за його редакції в десятитомному проекті “Історія релігії в Україні” вийшли книги “Католицизм” (2001), “Протестантизм в Україні” (2002) та “Пізній протестантизм” (2007). Раніше об’єктом уваги науковця було і православ’я. Вийшли книги “Українське православ’я” (1997) та “Історія православної церкви в Україні” (1997). Свою високу викладацьку майстерність П.Яроцький втілив у своїх підручниках “Релігієзнавство” (2009), «Релігієзнавство: сучасні релігійні проблеми у світі і в Україні» (2013). За його наукового керівництва підготовлені десятки докторів і кандидатів наук. Він – активний учасник багатьох наукових конференцій.
Людмила Филипович
Сфера наукових інтересів: етнологія релігії та новітні релігійні течії; спеціалізується на дослідженні методологічних та теоретичних проблем релігієзнавства, свободи релігій, міжрелігійного діалогу, державно-церковних відносин.
Наукові здобутки: наукові монографії: “Культура релігійного життя. Вибрані праці” (2011), “Етнологія релігії” (2000), “Релігійна духовність українця”(1996, в співав.), “Релігія і церква в сучасній Україні” (2000, в співавторстві, англ. мовою) та “Нові релігійні течії України” (2001, в співав.). За її редакцією видрукувано декілька колективних монографій, зокрема “Релігія і нація в суспільному житті України й світу” (2006), «Релігія – Світ – Україна. в 3-х книгах» (2009), «Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору» (2013), «Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка» (2014). Л.Филипович відзначається активною участю в роботі міжнародних релігієзнавчих асоціацій, багатьох зарубіжних наукових конференцій в різних країнах світу. Особливу увагу вона приділяє роботі з науковою молоддю. Л.Филипович є виконавчим директором Центру релігійної інформації і свободи УАР, віце-президентом УАР і Української асоціації релігійної свободи. Вона брала активну участь в організації і проведенні в багатьох містах України днів релігійної толерантності. Читає релігієзнавчі спецкурси в університетах і духовних навчальних закладах.
Алла Арістова
Сфера наукових інтересів: соціологія релігії, конфліктологія, ісламознавство.
Наукові здобутки: наукова монографія “Релігійні конфлікти в сучасному світі: природа, вияви, шляхи врегулювання” (2007), вона є знаною не лише в колах релігієзнавців, а й тих з державних служб і управлінь конфесій, кому доводиться з цими конфліктами зустрічатися в реальному житті, прагнути їх толерантизувати; “Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії і прогнози” (2011 в співавт.). А.Арістова є автором підручника “Релігієзнавство. Курс лекцій” (2008) і низки навчально-методичних видань з філософії і релігієзнавства.
Михайло Бабій
Сфера наукових інтересів: соціологія релігії, правологія релігії, філософсько-правові та релігієзнавчі аспекти свободи совісті, свободи релігії і толерантності; проблеми державно-конфесійних відносин; функціональність релігії, релігійний фактор у суспільно-політичному бутті людей.
Наукові здобутки: хоч і відноситься до релігієзнавців старшого покоління, але його характеризує завжди сучасність наукового мислення й оцінок релігійних процесів як у світі, так і в Україні. Саме М.Бабію належить наукове визначення змісту тих понять і категорій, якими керується не лише релігієзнавець-науковець, а й релігієзнавець-практик, звертаючись до осягнення сфери свободи буття релігії, державно-конфесійних відносин. Наукова монографія “Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення” (1994). Є автором більше 100 релігієзнавчих праць, багатьох науково-аналітичних матеріалів, які готувало Відділення для владних структур. За його редакцією вже чотири рази виходили у світ збірники правових документів з питань свободи совісті, релігії та релігійних організацій. М.Бабій є віце-президентом УАР, активним організатором і учасником багатьох наукових конференцій і днів релігійної толерантності. Завершує роботу над докторською дисертацією “Свобода совісті: філософсько-релігієзнавча парадигма та її концептуальні виміри”.
Дмитро Базик
Сфера наукових інтересів: первісні релігійні вірування, язичництво та неоязичництво.
Наукові здобутки: молодий науковець зосередився на ґрунтовному вивченні українського рідновірства. Автор ряду наукових публікацій із цієї теми.
Олег Бучма
Сфера наукових інтересів: політологія релігії, правологія релігії, філософія і соціологія права.
Наукові здобутки: низка наукових статей щодо специфіки релігійних відносин, різноманіття їх виявів, буття релігійних меншин, умов і шляхів утвердження свободи совісті в українському соціумі, співавтор та автор підручників та різних навчально-методичних видань з релігієзнавства та суміжних галузей.
Оксана Горкуша
Сфера наукових інтересів: філософія релігії, концептуальна структура та трансформаційні варіації релігійних парадигм.
Наукові здобутки: ряд наукових публікацій із ролі концепту Логос в загальнохристиянській парадигмі, філософії релігії, функціонування та особливостей трансформації релігійних парадигм в культурно-цивілізаційних процесах, тематичного зосередження конфесійного богослов’я.
Валерій Климов
Сфера наукових інтересів: історія релігійної та релігієзнавчої думки, історія вільнодумства та скептицизму, свобода совісті, законодавство про свободу совісті, проблеми державно-церковних та міжцерковних відносин.
Наукові здобутки: відомий своїми працями з історії православ’я, православних монастирів (“Православ’я в Україні” (1999), “Святитель Димитрій (Данило Туптало)” (1996) та “Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії”(2008)). Після праці в Держкомрелігій об’єктом уваги дослідника стали також питання державно-церковних відносин в Україні. Цьому присвячена його монографія “Свобода совісті, церква, релігійність в українському суспільстві періоду незалежності” (2009), «Скептицизм та інакшедумання як інтелектуальний поступ» (2013). Координатор написання монографії-підручника “Історія релігієзнавчої думки України”.
Ольга Недавня
Сфера наукових інтересів: суспільно значуща діяльність християнських Церков в Україні, функціонуванні в ній католицьких конфесій, проблематика релігійно-церковного й духовно-культурного розвитку українців у їх культурно-цивілізаційному оточенні, кореляції конфесійних симпатій та духовно-культурних і суспільно-політичних орієнтацій українців.
Наукові здобутки: є знаним науковцем із дослідження феномену греко-католицизму (“Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом” (К., 2000)), католицизму взагалі; монографія “Християнські фактори культурного і політичного вибору українців” (2011); низка наукових статей, плідно працює над докторською дисертацією, присвяченою проблемам української ідентичності у поліконфесійному та полі світоглядному суспільстві. Є вченим секретарем ради з координації релігієзнавчих досліджень НАНУ, куратором інтернет-сторінки Відділення.
Павло Павленко
Сфера наукових інтересів: вивчення доби раннього християнства, біблієзнавство, функціонування нових релігійних рухів в умовах національного відродження України.
Наукові здобутки: наукові монографії “Платон і християнство” (2001), “Ісус Христос – постать історії” (2002) та “Етнічне та універсальне в ранньому християнстві: засади, особливості, тенденції” (2009). Остання книга послужила основою успішно захищеної в лютому 2010 року науковцем докторської дисертації. Завдяки зусиллям П.Павленка виходять у світ майже всі видання Відділення, зокрема щорічник “Релігійна свобода”, квартальник “Українське релігієзнавство” та місячник “Релігійна панорама”.
Олександр Саган
Сфера наукових інтересів: відомий дослідник феномену православ’я; дослідницький інтерес зосереджено на інституалізації православ’я, свободі совісті (законодавче забезпечення, практична реалізація), політології релігії, міжнаціональних відносинах.
Наукові здобутки: наукові монографії “Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан” (2004) та “Національні прояви православ’я: український аспект” (2001), а також серія статей у різних виданнях. Протягом п’яти років брав участь в редагуванні щомісячника “Релігійна панорама” і квартальника “Українське релігієзнавство”. Працював головою Держкомнацрелігій України.
Віта Титаренко
Сфера наукових інтересів: процеси модернізації в християнстві, діяльність харизматичних церков, прогностичний потенціал релігієзнавчої науки, прогнозування в сфері релігійних процесів як наукова проблема.
Наукові здобутки: ряд наукових публікацій із феномену харизматизму, методології наукового прогнозування в релігієзнавстві, прогнозів перспектив релігійних процесів в Україні та світі. Із 2009 року В.Титаренко навчається в докторантурі, де працює над дисертацією на тему: “Прогнозування релігійних процесів: теоретичний та практичний аспекти”.
Віталій Шевченко
Сфера наукових інтересів: дослідник православно-католицьких взаємин та української релігійної духовності. Останнім часом займається вивченням проблем релігійної ідентичності, місійності, істинності та свідомості на етапі актуалізації релігійного феномену та в контексті розгортання міжконфесійного діалогу сучасності.
Наукові здобутки: автор монографій “Православно-католицька полеміка та проблеми унійності в житті Руси-України доберестейського періоду” (2002), “Україна духовна: події, постаті, явища” (2008), «Православ’я в Україні і цивілізаційні виклики: історія та сучасність» (2013), в яких висвітлено широку гаму церковно-релігійних питань проблемного характеру. Нині об’єктом його наукової уваги є історія української богословської думки, в зв’язку з чим планується видання окремого тому, куратором якого він призначений.
Денис Шестопалець
Сфера наукових інтересів: ісламознавство, соціологія релігії, джерелознавство (сакральні тексти).
Наукові здобутки: автор ряду наукових публікацій із ісламознавства.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

http://situs-akun-pro.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://banyak-berdoa.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pro-thailand-server-luar.lilys.com/http://slot-depositdana.lilys.com/http://maxwinslotgacor.lilys.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/products/slot-gacorhttp://ufabet.lilys.com/products/ufabethttp://ufabet.lilys.com/http://ufabet.rememberingalife.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/http://maxwin0slot.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin0slot.lilys.com/http://gampang-menang.lilys.com/http://gacor-2023.walesbonner.net/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://nexusslot.lilys.com/http://nexusslot.lilys.com/products/nexus-slothttp://slot-dana-nexus.lilys.com/http://slot-dana-nexus.lilys.com/products/slot-deposit-danahttp://sl0tgacor777.lilys.com/http://data-sdy1.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://gamers-ganteng-idaman.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://demo-slot-rupiah.lilys.com/products/slot-demohttps://slots.stoelzle-lausitz.com/https://slots.beziergames.com/https://slot-gampangmenang.matthewwilliamson.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/products/slot777http://slot.gacor-88.lilys.com/http://slot.gacor-88.lilys.com/products/slot-gacor-88http://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-server-luarhttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-luar-negerihttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/http://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/products/slot-4dhttp://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/http://super-gacor-server-thailand-slot.lilys.com/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/http://akun-pr0-thailand1.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pr0-thailand1.lilys.com/http://pro-kamboja-asli.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://pro-kamboja-asli.lilys.com/http://foreign-slot.lilys.com/products/slot-luar-negerihttp://slot88-jp.lilys.com/products/slot88/http://slot88-jp.lilys.comhttp://akun-pr0-platinum.lilys.com/products/akun-pro-platinumhttps://akun-pr0-platinum.lilys.com/http://depo10k-slot.walesbonner.net/http://depo10k-slot.walesbonner.net/products/slot-depo-10khttps://sl0t88.bambinomio.com/https://sl0t88.bambinomio.com/products/slot88http://thailand-pro-account.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/https://pgslot.buffalogardens.com/https://pgslot.buffalogardens.com/products/pgslothttp://abroad-server-slot.lilys.com/products/slot-server-luarhttps://idn-slot.merchmadeeasy.com/https://idn-slot.merchmadeeasy.com/products/idnslothttps://slot88-2023.sammcknight.com/https://slot88-2023.sammcknight.com/products/slot88https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/products/slot-thailand/https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/https://slot-gacor-malam-ini.sammcknight.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://sloter-luar-negeri.merchmadeeasy.com/http://slot-maxwin-maks.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin-slot.sammcknight.com/products/maxwin-slothttps://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/https://slotweb.ahlemeyewear.com/https://slotweb.ahlemeyewear.com/products/slotswebhttps://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/products/slot-thailand/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttp://slot-gacor-2023jp.lilys.com/http://slot-gacor-2023jp.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://slot-dana.sammcknight.com/products/slot-danahttps://pgslot.rememberingalife.com/https://pgslot.rememberingalife.com/products/pgslothttp://slot-demo-akun.lilys.com/https://akun-pro-thailand.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttps://akun-pro-thailand.alterbridge.com/https://slot77-pulsa.buffalogardens.com/products/slot777http://sg88.lilys.com/http://sg88.lilys.com/products/garansi-kekalahan-100http://slot-n-rtp.lilys.com/http://slot-n-rtp.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://tonight-steady-slot.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://bk8.stoelzle-lausitz.com/http://slot-gacor-easytowin.lilys.com/products/slot-gacor-gampang-menanghttp://steady-slot-maxwin.lilys.com/https://slot-gacor-luar.ladelle.com/https://slot-gacor2023.ahlemeyewear.com/http://slot-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttps://slot-luar-server.alterbridge.com/products/slot-luar-negeri/https://slot-luar-server.alterbridge.com/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/products/slot-gacor-malam-ini/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/https://slot-demo-rupiah.alterbridge.comhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.com/products/slot-demo-rupiahhttp://agen5000.walesbonner.net/http://agen5000.walesbonner.net/products/deposit-slot5000/http://slotdeposit-5000.oenling.com/http://slotgacor2023.oenling.com/http://slotgacor2023.oenling.com/products/slot-gacor-2023http://situs-tot0.walesbonner.net/products/situs-toto/http://situs-tot0.walesbonner.net/http://slotgacor.88.walesbonner.net/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/products/slot-danahttps://slot-pulsa-indosat.crankbrothers.com/https://slot-thailand-4d.stillspirits.comhttps://slot-thailand-4d.stillspirits.com/products/link-slot-thailand-4dhttps://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/https://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/products/slot-demo/https://bonanza-slotgacor.crankbrothers.com/https://mposlot-gacor.crankbrothers.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/products/slot-gopayhttps://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/products/akun-pro-jepanghttps://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/https://slot-bonus.santambroeus.com/http://slotviaovo.walesbonner.net/https://hoki-slot.sammcknight.com/https://slotgacor-88.santambroeus.com/https://slot-gacor777.smglobalshop.com/https://slot-deposit-dana.santambroeus.com/http://linkslot-mpo.walesbonner.net/https://slotgacor-malamini.smglobalshop.com/https://slot-hoki.smglobalshop.com/products/slot-hokihttps://slot-pulsa.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttps://slotpulsa-indosat.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttp://akun-pro-jepang.oenling.com/products/akun-pro-jepanghttp://akun-pro-jepang.oenling.com/http://sl0t-gacor-777.oenling.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor-777.oenling.com/https://slotgacor-gampang-menang.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-maxwinhttps://akun-proplatinum.stoelzle-lausitz.com/http://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/https://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-4dhttps://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/https://akun-pro-jepang.buffalogardens.com/https://slot-gacor-legal.lundhumphries.com/https://slot-luar.lundhumphries.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/products/pasarantogel2http://ecolab.khnu.km.ua/https://servicioseditoriales.unam.mx/trimestre_ojs3308/public/slot-gacor/http://tour.khnu.km.ua/https://slot-deposit-pulsa.shaunleane.com/products/slot777https://slot-gacor-maxwin.allensboots.com/https://slotdepo5000.shaunleane.com/https://slot-vip.shaunleane.com/https://depo25bonus25.shaunleane.com/http://slot-gacor-malam-ini.samvilla.com/https://slot-gacor.barniescoffee.com/https://slotdepositovo.shaunleane.com/https://slot-gacor88.shaunleane.com/https://slot-gacor-malam-ini.barniescoffee.com/https://akun-pro-taiwan.oenling.com/https://akun-pro-taiwan.oenling.com/products/akun-pro-taiwanhttps://slot-thailands.lilys.com/https://slot-thailands.lilys.com/products/slot-gacor-thailandhttps://slot-deposit-pulsa.shaunleane.comhttps://maxwin-slot.shaunleane.comhttps://maxwin-slot.shaunleane.com/products/maxwin-slothttps://slot-luar-negeri.shopalexis.com/https://slot-luar-negeri.shopalexis.com/products/slot-luar-negerihttps://slot-thailand.shaunleane.comhttps://slot-thailand.shaunleane.com/products/slot-thailandhttps://akun-pro-kamboja.despair.com/https://sl0t-thailand.shaunleane.com/https://sl0t-thailand.shaunleane.com/products/slot-gacor-thailand/https://slot-hoki.oldtimepottery.com/https://mpo-slotgacor.shaunleane.com/https://slot-gacor777.boojabooja.com/https://slot-gacor4d.shaunleane.com/https://slot-luar-negerii.stoelzle-lausitz.com/https://slot-gacor-777.manufakturawboleslawcu.com/products/slot-gacor-777https://slot-gacor-777.manufakturawboleslawcu.com/https://slot-gacor-malam-ini.burkedecor.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.burkedecor.com/https://slotdepo5k.manufakturawboleslawcu.com/https://slot-hoki4d.32degrees.com/https://slot-luar-negeri.manufakturawboleslawcu.com/products/slot-luar-negerihttps://slot-luar-negeri.manufakturawboleslawcu.com/https://pasarantogel-2.manufakturawboleslawcu.com/https://slot-gacor-malam-ini.manufakturawboleslawcu.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.manufakturawboleslawcu.com/http://lms.nphcda.gov.ng/js/slot-777/https://slot-min-depo-10k.manufakturawboleslawcu.com/products/slot-depo-10khttps://slot-min-depo-10k.manufakturawboleslawcu.com/https://slot-gacor-thailand.manufakturawboleslawcu.com/https://slot-gacor-thailand.manufakturawboleslawcu.com/products/slot-thailandhttps://akun-pro-thailand.thehappyblossoms.com/https://akun-pro-thailand.thehappyblossoms.com/products/akun-pro-thailandhttps://akun-pro-thailand.thehappyblossoms.com/products/slot-server-thailandhttps://slot-thailand.manufakturawboleslawcu.com/https://slot-thailand.manufakturawboleslawcu.com/products/slot-server-thailandhttps://pola-gacor.manufakturawboleslawcu.com/https://pola-gacor.manufakturawboleslawcu.com/products/pola-gacorhttps://akun-pro-kamboja.manufakturawboleslawcu.com/http://depo50bonus50.wuaze.com/https://akun-pro-platinum.manufakturawboleslawcu.com/https://idn-slot.thehappyblossoms.com/https://slot-luar-negeri.pronate.co.jp/https://servicioseditoriales.unam.mx/eventos/slot-luar-negeri/https://www.alide.org.pe/brand/https://akun-pro-kamboja.thehappyblossoms.comhttps://akun-pro-kamboja.thehappyblossoms.com/products/akun-pro-kambojahttps://slot-ovo.manufakturawboleslawcu.com/https://slot-ovo.manufakturawboleslawcu.com/products/slot-ovohttps://slot-demo.manufakturawboleslawcu.com/https://slot-demo.manufakturawboleslawcu.com/products/slot-demohttps://slotbonus100.topperjewelers.com/https://slotbonus100.topperjewelers.com/products/bonus-new-member-100/https://slot-gacor-gampang-menang.manufakturawboleslawcu.com/https://slot-gacor-gampang-menang.manufakturawboleslawcu.com/products/slot-gacor-gampang-menang